2
บทเรียนและแบบฝึกเสริมในระบบออนไลน์ สำหรับนักเรียนที่เลือกเรียนวิชาภาษาจีน ชั้น ม. 6

2012
บทเรียนและแบบฝึกเสริมในระบบออนไลน์ สำหรับนักเรียนที่เลือกเรียนวิชาภาษาจีน ชั้น ม. 5

1
บทเรียนและแบบฝึกเสริมในระบบออนไลน์ สำหรับนักเรียนที่เลือกเรียนวิชาภาษาจีน ชั้น ม. 4